Αρχική Σελίδα ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Απογραφή προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ

Απογραφή προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 22 Ιουνίου 2010 09:08

Η αριθμ. 2/37345/0004/4-6-2010 (ΦΕΚ 784/Β΄/4-6-2010) Κοινή Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης- Οικονομικών που αφορά τον καθορισμό των όρων, των προϋποθέσεων και την διαδικασία απογραφής του πάσης φύσεως προσωπικού του Δημοσίου των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄και β΄βαθμού.

Συνεχής ενημέρωση στο http://www.apografi.gov.gr