Αρχική Σελίδα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ του έργου: Βελτίωση (ασφαλτόστρωση) δρόμου προς Ιερά Μονή Αγίων Πάντων Τριταίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ του έργου: Βελτίωση (ασφαλτόστρωση) δρόμου προς Ιερά Μονή Αγίων Πάντων Τριταίας Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2010 11:56

                                                                                                                                Πάτρα  …21 / 7 /2010

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Αρ. Πρωτ. Η.5315                    

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΪΑΣ                 

   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                             

                              ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

                                                 

          Η  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας προκηρύσσει  ανοικτό διαγωνισμό για  την  ανάθεση  του  έργουΒελτίωση (ασφαλτόστρωση) δρόμου προς Ιερά Μονή Αγίων Πάντων Τριταίας, με προϋπολογισμό: 150.000,00 EURO μετά του ΦΠΑ

Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία οδοποιίας με  προϋπολογισμό 121.132,00 EURO

 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)

          Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  10 μηνός Αυγούστου  2010, ημέρα  Τρίτη

 και  ώρα 10 πμ  (λήξη  παραλαβής  προσφορών ) στα  γραφεία της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης  Ν. Αχαΐας  στην  Πάτρα  , Αρέθα και Παπαδιαμάντη14,

 από την αρμόδια Επιτροπή.

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι  του  ενιαίου ποσοστού έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3669/2008 ( ΚΔΕ )

          Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο  ΜΕΕΠ που καλύπτουν την κατηγορία  οδοποιίας

και τάξεις  Α1-Α2-1η-2η * , β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά)

με το δημοπρατούμενο, κατά τις σχετικές διατάξεις  του Ν. 3669/08 ( ΚΔΕ ).

            Όριο έκπτωσης ορίζεται το 12 % (επί τοις εκατό) σύμφωνα με το άρθρο 35  παρ. 4

του Ν.3669/08 (ΚΔΕ )

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις   ΚΑΠ .

 Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

         Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.423,00 ΕΥΡΩ με ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

          Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού προσερχόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και  ώρες στα  γραφεία της  Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών  Αρέθα και Παπαδιαμάντη14,   μέχρι και τις 06/08/2010.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2613.613.215, FAX επικοινωνίας 2610429763, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα. Γρίβα Πηνελόπη.  

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου …B….

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Νομαρχιακή Επιτροπή Μελετών & Εκτέλεσης έργων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας.

 

            ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                      

  1. Σύνδεσμος Εργοληπτών ΔΕ

Κανακάρη 101- Πάτρα ,ΤΚ 26221

  1.  Τ.Ε.Ε                                                                                     Η Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών   

Τμήμα Δυτικής Ελλάδος

            Τριών Ναυάρχων – Πάτρα 

     3.   Τ.Ε.Ε                                                                                                                                                                                                                          

     Καραγιώργη Σερβίας 4 Αθήνα ΤΚ 10248                              Μαρία Πολυχρονοπούλου             

4.  ΤΣΜΕΔΕ- Κολοκοτρώνη 4, ΤΚ 10561                                  Αρχιτέκτων Μηχανικός με Α’β

     5. Πανελλήνιο Ένωση Εργολάβων                                                                      

         Θεμιστοκλέους 4 ,ΤΚ 10678

  1. 6.      ΠΕΔΜΕΔΕ – Ασκληπιού 23 ,ΤΚ 10680  
  2. Γραφείο της εφημερίδας της Ν.Αυτ/σης Αχαΐας.               

              

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ΔΙΑΝΟΜΗ                                                           

  1. Φάκελο Μελέτης έργου                                                                
  2. Αικ. Φωτοπούλου για την παρακολούθηση της

Δημοσίευσης και παράδοση στην Επιτροπή διεξαγωγής

Δημοπρασίας τον φάκελο του έργου.  

       3.  Τοιχοκόλληση (Πίνακα Ανακοινώσεων)