Αρχική Σελίδα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ του έργου «Γυμνάσιο Κάτω Αχαΐας .Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις» .

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ του έργου «Γυμνάσιο Κάτω Αχαΐας .Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις» . Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2010 13:08

                                                                                                                     Πάτρα 14/09/10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αρ. Πρωτ. Η    6249                 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΪΑΣ                 

   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                             

                                       ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

                                           

         Η  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας προκηρύσσει  ανοικτό διαγωνισμό για  την  ανάθεση  του  έργου «Γυμνάσιο Κάτω Αχαΐας .Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις»                                                                                                                               

 με προϋπολογισμό: 3.650.000,00…EURO μετά του ΦΠΑ

Το έργο εντάσσεται στις κατηγορίες έργων οικοδομικών & ηλεκτρομηχανολογικών με  προϋπολογισμό 2.955.500,00€ ( δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα ).

          Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12η  μηνός Οκτωβρίου 2010 ημέρα  ΤΡΙΤΗ  και  ώρα 10 πμ  (λήξη  παραλαβής  προσφορών ) στα  γραφεία της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης  Ν. Αχαΐας  στην  οδό   Α.Παπαδιαμάντη 14 και Αρέθα  από την αρμόδια Επιτροπή.

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι ελεύθερη συμπλήρωση ανοικτού τιμολογίου  με κατ΄ αποκοπή τιμήματα σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν3669/2008 (ΚΔΕ)    

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1)Κοινοπραξίες ελληνικών εργοληπτικών επιχειρήσεων (ατομικών ή εταιρικών) εγγεγραμμένων στο ΜΕΕΠ στην 3η, 4η και στην 5η τάξη για έργα  κατηγορίας οικοδομικών, και στην 1η ,2η και 3η  τάξη για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών.

2)Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις Δημοσίων Έργων, εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ 3η , 4η και 5η  τάξη της κατηγορίας οικοδομικών έργων, και συγχρόνως  στην 1η , 2η και 3η τάξη της κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών έργων.

      3)Aλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία ,έχουν    εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο έργο ,κατά τις σχετικές διατάξεις του Ν3669/08 (ΚΔΕ).    

           Όριο έκπτωσης  ορίζεται το 12 % επί τοις εκατό σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ.4 του

    Ν3669/2008 (ΚΔΕ)      

Το έργο έχει ενταχθεί στο Π.Δ.Ε. 2010 ΣΑΝΑ 0068 και συγχρηματοδοτείται από πιστώσεις ΕΤΠΑ του προγράμματος ΕΣΠΑ.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους

 59.110,00 € και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

         Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού προσερχόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και  ώρες στα  γραφεία της  Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών 

Α.Παπαδιαμάντη 14 και Αρέθα ,μέχρι και τις 7-10-10

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2613-613208, FAX επικοινωνίας 2610-429763, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία  κα Π.Κορδά   

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β’.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή.

 

            ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

                             ΠΑΤΡΑ

  1. Σύνδεσμος Εργοληπτών ΔΕ

Κανακάρη 101 ΤΚ 26221

  1. Τ.Ε.Ε                                                                        Η Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών                                   

Τμήμα Δυτικής Ελλάδος

               Τριών Ναυάρχων – Πάτρα                                       

  1. ΤΕΕ

Καραγιώργη Σερβίας 4 ΤΚ 10248                                         ΜΑΡ.ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

  1. ΤΣΜΕΔΕ – Κολοκοτρώνη 4 ΤΚ 10561                                             
  2. Πανελλήνιο Ένωση Εργολάβων

Θεμιστοκλέους 4 –ΤΚ 10678

       6.    ΠΕΔΜΕΔΕ – Ασκληπιού 23 – ΤΚ 10680                 

       ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ΔΙΑΝΟΜΗ                                                          

  1. Φάκελλο Μελέτης έργου                                                                
  2. Αικ. Φωτοπούλου για την παρακολούθηση της

Δημοσίευσης και παράδοση στην Επιτροπή διεξαγωγής

Δημοπρασίας τον φάκελλο του έργου.  

       3.    Τοιχοκόλληση (Πίνακα Ανακοινώσεων)