Αρχική Σελίδα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί Έργα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εγγειοβελτιωτικών έργων – αποκατάσταση λειτουργικότητας εγγειοβελτιωτικών έργων και αγροτικών οδικών δικτύων Τ.Δ. Κορφών του Δ. Καλαβρύτων

Έργα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εγγειοβελτιωτικών έργων – αποκατάσταση λειτουργικότητας εγγειοβελτιωτικών έργων και αγροτικών οδικών δικτύων Τ.Δ. Κορφών του Δ. Καλαβρύτων Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 08 Δεκεμβρίου 2010 12:39
Η Νομαρχιακή Αυτ/ση Αχαΐας δια της Διευθύνσεως Εγγείων Βελτιώσεων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Έργα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εγγειοβελτιωτικών έργων – αποκατάσταση λειτουργικότητας εγγειοβελτιωτικών έργων και αγροτικών οδικών δικτύων Τ.Δ. Κορφών του Δ. Καλαβρύτων», με προϋπολογισμό: είκοσι χιλιάδες ΕΥΡΟ (20.000,00 € με Αναθεώρηση &ΦΠΑ).
Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία υδραυλικό, με προϋπολογισμό 16.231,08 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ & απρόβλεπτα) 2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21-12-2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ.(λήξη παραλαβής προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Ε.Β. της Νομαρχιακής Αυτ/σης Αχαΐας στην Πάτρα Κανελλοπούλου 41 από την αρμόδια Επιτροπή.
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν 3669/08 (Κ.Δ.Ε) Τυχόν επαναληπτική Δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 18 της εγκεκριμένης διακήρυξης.
Συνημμένα:
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (περίληψη διακήρυξης.doc)Περίληψη διακήρυξης[ ]58 Kb