ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) Εκτύπωση E-mail

ΑΙΤΗΣΗ

Τ ........................................................................ (Γυν.*)

Του …………………………... και  Της ……………………………..

Χώρα & Τόπος Γέννησης …………………………………..…….

Έτος Γέννησης …………..

Πτυχιούχου:…………………………………………………………………

Α.Δ.Τ.: …………………………..

Έδρα Καταστήματος / Αποθήκης: ………………………..

Δ/νση: ……………………………..

Εμβαδόν: …………………..

Τηλ.: ………………………………

FAX: ……………………………

Κιν: ……………………………..

(Για Χορήγηση / Ανανέωση/ Τροποποίηση (**) Άδειας Καταστήματος Εμπορίας Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων /Αποθήκης)

Πάτρα    -    - 200..

* Πατρικό, Συζύγου και πρώην Συζύγου.

** Διαγράφονται οι λέξεις που δεν ισχύουν.

*** Τσεκάρεται ότι προσκομίζεται

Προς

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΪΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε /ανανεώσετε / τροποποιήσετε (**) την Άδεια  Καταστήματος Εμπορίας Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων /Αποθήκης  με την Επωνυμία………………………………    …………………………………………………………………..

που βρίσκεται ……………………………………...

………………………………………………………………….

με υπεύθυνο Επιστήμονα ………………………………

………………………………………………………………….

Συνημμένα σας υποβάλλω: (***)

1) Αντίγραφο πτυχίου

2) Υπεύθυνη Δήλωση

3) Αντίγραφο πληρωμής Παραβόλου

4) Προηγούμενη Άδεια

5) Επίδειξη Απολυτηρίου Στρατού ή άλλο παρόμοιο έγγραφο (Άνδρες)

6) Νόμιμα παραστατικά Ασφαλιστικού Φορέα, όπου θα φαίνεται ως μόνο αντικείμενο η Εμπορία ΦΠΟ, Γεωργ. Εφοδίων κλπ.

7) Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας

8) Σχέδιο Κάτοψης

9) Άδεια οικοδομής με έγκυρη βεβαίωση νομιμότητας

Ο/Η  ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

(Υπογραφή)