Αρχική Σελίδα Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Εξυπηρέτηση Πολιτών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (TMHMA ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (TMHMA ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) Εκτύπωση E-mail

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 1. O N. 2147/5-7-1952 (ΦΕΚ 155/τ.Α΄/5-6-1952) «Περί προλήψεως και καταστολής των ασθενειών και εχθρών των φυτών και περί οργανώσεως της φυτοπαθολογικής Υπηρεσίας».
 2. Το Β.Δ. 143/23-2-1967 (ΦΕΚ 30/τ.Α΄/9-3-1967) «Περί λήψεως μέτρων αναφερομένων εις προϋποθέσεις και όρους εισαγωγής και χρησιμοποιήσεως γεωργικών τινών φαρμάκων».
 3. Το Ν.Δ. 220/1973 (ΦΕΚ 272/τ.Α)«Περί εμπορίας γεωργικών και κτηνιατρικών φαρμάκων».
 4. Το Π.Δ. 353/1974 (ΦΕΚ 138/τ.Α/18-5-1974)«Περί των απαιτουμένων προϋποθέσεων και προσόντων των ενδιαφερομένων δια την χορήγησιν αδείας εμπορίας γεωργικών και κτηνιατρικών φαρμάκων».
 5. Ο Ν. 721/6-10-1977 (ΦΕΚ 298/τ. Α’/7-10-1977) «Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».
 6. Η με αριθ. 7401/4-5-1990 (ΦΕΚ 413/τ.Β΄/5-5-1990) Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα σκευάσματα γεωργικών φαρμάκων προκειμένου να χρησιμοποιούνται από ερασιτέχνες. Διαδικασία έγκρισης και διάθεσης στην αγορά».
 7. Η με αριθ. 329327/2.3.1994 (ΦΕΚ 169/τ. Β) Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας (αφορά Βιομηχανίες και Βιοτεχνίες ΦΠΠ – Τήρηση Μητρώου και Επιτροπή ελέγχου αυτών).
 8. Ο Ν. 2538/1997 (ΦΕΚ 242/τ. Α’/1-12-1997) «Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις».
 9. Το Π.Δ. 115/1997 (Φ.Ε.Κ. 104/τ. Α’/30-5-1997) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί ».
 10. Το Π.Δ. 264/2000 (Φ.Ε.Κ. 217/τ. Α’/11-10-2000) «Καθορισμός των απαιτουμένων προσόντων και προϋποθέσεων των φυσικών και νομικών προσώπων για τη χορήγηση άδειας εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων».
 11. Το Π.Δ. 205/2001 (Φ.Ε.Κ. 160/τ. Α’/16-7-2001) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».
 12. Η με αριθ. 642/26-11-2002 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με την οποία δεν δύναται φυσικό πρόσωπο να είναι ταυτόχρονα κάτοχος αδείας εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων και αδείας καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους.
 13. Η με αριθ. 104120/2002 (ΦΕΚ 1047/τ. Β’/9-8-2002) Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Καθορισμός παραβόλων για την αξιολόγηση δραστικών ουσιών, την χορήγηση έγκρισης κυκλοφορίας, την τροποποίηση εγκρίσεων κυκλοφορίας κ.λ.π. φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βιοκτόνων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας»
 14. Η με αριθμό 2458/2005 (ΦΕΚ 267/τ. Β’/1-3-2005) Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού ΕΣΔΔΑ και Υπουργού Δικαιοσύνης περί «αυτεπάγγελτης αναζήτησης της καταφατικής ή αρνητικής δήλωσης σε αντικατάσταση του φυσικού τύπου του αντιγράφου ποινικού μητρώου».