Αρχική Σελίδα Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Εξυπηρέτηση Πολιτών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ (ΒΡΕΦΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ) ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ Ή ΜΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ (ΒΡΕΦΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ) ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ Ή ΜΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Εκτύπωση E-mail

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση της εργασίας είναι τα ακόλουθα:

α. Αίτηση του φυσικού ή νομικού προσώπου, που να αναγράφει τα στοιχεία του, (ή τα στοιχεία του κατά το νόμο, υπεύθυνου του νομικού προσώπου), την επωνυμία, το είδος της Μονάδας (Παιδικός, Βρεφικός ή Βρεφονηπιακός Σταθμός κ.λ.π.) την έδρα, το μέγιστο αριθμό των βρεφών ή και νηπίων που θα εξυπηρετούνται και το συγκεκριμένο σκοπό της Μονάδας.

β. Πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα και σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων σύμφωνα με την εγκύκλιο 98 του ΥΠΕΧΩΔΕ Απ. οικ. 82070/22.12.89 σύνταξης μελετών για την έκδοση οικοδομικής άδειας.

γ. Οικοδομική άδεια ή άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση νομιμότητας υφισταμένου κτιρίου, από την αρμόδια Πολεοδομία (ή το τοπικό Πολεοδομικό Γραφείο), στην περίπτωση που γίνεται διαρρύθμιση ή επέκταση σε υπάρχον κτίριο.

δ. Τεχνική έκθεση του μηχανικού, σε δυο αντίγραφα, που εκτός των άλλων να περιλαμβάνει:

  • Την περιγραφή της προσπελασιμότητας του οικοπέδου.
  • Την κατάσταση των οδών προσπέλασης και το στάδιο προόδου εφαρμογής του εγκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.
  • Τη δυνατότητα και την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης.
  • Πίνακα τελειωμάτων χώρων και περιγραφή του τρόπου κατασκευής του κτιρίου γενικότερα.
  • Τον αριθμό των παιδιών (βρεφών ή νηπίων) κατά ηλικία, που θα εξυπηρετεί η Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης, πλήρη περιγραφή των τμημάτων της και της λειτουργίας τους, (π.χ. ωράριο λειτουργίας, παρεχόμενες υπηρεσίες όπως φαγητό κλπ.) καθώς και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ.

ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του υπεύθυνου, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια, που θα δηλώνει ρητώς τη συμμόρφωσή του με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 2, παρ. 7, εδάφιο 2 της Π2Β/οίκοθεν2808/15-7-1997 υπουργικής απόφασης (Το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης διατίθεται και από την υπηρεσία).

στ. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του προσώπου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η Άδεια Ίδρυσης, που θα αναφέρει ότι αυτό δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, συκοφαντικής δυσφήμησης, παραχάραξης, σωματικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη και ότι δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών του δικαιωμάτων.

ζ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν διώκεται και δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

η. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έχει τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

θ. Η Εμπορική Εταιρεία που προτίθεται να ιδρύσει Μονάδα Φ.Π.Α.Δ. πρέπει να επισυνάπτει αντίγραφο επικυρωμένο του καταστατικού της. Τα δικαιολογητικά των παραγράφων 7,8 και 9 του παρόντος πρέπει να υποβληθούν για όλα τα μέλη της διοίκησης της Εταιρείας και οπωσδήποτε για τα μέλη της τυχόν συνιστώμενης διοίκησης της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ.

ι. Αποδεικτικό είσπραξης 146,74 € υπέρ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Τα σχέδια υποβάλλονται σε δυο αντίγραφα.

Δικαιολογητικά για την άδεια λειτουργίας:

 • Αίτηση του προσώπου (φυσικού ή νομικού), στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια, που θα μνημονεύει τον αριθμό της άδειας ίδρυσης.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του άρθρου 8 ότι θα προβεί στην πρόσληψη του προσωπικού που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση.
 • Αντίγραφο της άδειας θεωρημένο από το γραφείο Πολεοδομίας για την αποπεράτωση της οικοδομής.
 • Βεβαίωση πυρασφάλειας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. (Χορηγείται από την κατά τόπο Πυροσβεστική Υπηρεσία ).