Αρχική Σελίδα Ν.Α. ΑΧΑϊΑΣ Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2008 14:44
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας είναι αυτοδιοικούμενο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και έχει σαν κύριο προορισμό αφ’ ενός μεν τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων νομαρχιακού επιπέδου, αφ’ ετέρου δε την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του Νομού.

Πιο συγκεκριμένα, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας έχει δικαιοδοσία στους τομείς:

 • προγραμματισμού, επενδύσεων,
 • εξασφάλισης της άσκησης των δικαιωμάτων των πολιτών και ρύθμισης των θεμάτων της αστικής τους κατάστασης,
 • γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, εγγείων βελτιώσεων, εποικισμού, αναδασμού,
 • εργασίας, απασχόλησης,
 • υγείας, πρόνοιας,
 • πολιτισμού, αθλητισμού, παιδείας,
 • εμπορικής ναυτιλίας,
 • αστυνομίας, αγροφυλακής, πυροσβεστικής,
 • χωροταξίας, περιβάλλοντος,
 • βιομηχανίας, ενέργειας, τεχνολογίας, εμπορίου,
 • μεταφορών, επικοινωνιών,
 • τουρισμού,
 • νέας γενιάς και ισότητας των φύλλων.

Το περιεχόμενο των αρμοδιοτήτων της στους τομείς αυτούς είναι - σε γενικές γραμμές - το ακόλουθο:

 • εκπόνηση προγραμμάτων οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, εφαρμογή επενδυτικών προγραμμάτων για πάσης φύσεως έργα,
 • εξασφάλιση της άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων των πολιτών και ρύθμιση θεμάτων της αστικής τους κατάστασης (συμμετοχή στην οργάνωση και διενέργεια των εκλογών, ταυτότητες, διαβατήρια, μητρώα αρρένων, στρατολογία, ιθαγένεια),
 • ανάπτυξη, βελτίωση και προστασία της φυτικής και ζωικής παραγωγής, προστασία της υγείας των ζώων, έλεγχος των ζωικών προϊόντων, υπόδειξη μέσων και επιστημονικών μεθόδων στους καλλιεργητές και κτηνοτρόφους για την επέκταση και βελτίωση της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, χορήγηση αδειών ίδρυσης γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και ο έλεγχος της λειτουργίας τους, χορήγηση άδειας λειτουργίας κτηνιατρικών κλινικών και ιατρείων και ο έλεγχος της λειτουργίας τους, χορήγηση άδειας άσκησης συναφών με τον τομέα αυτόν επαγγελμάτων, προστασία και ανάπτυξη της αλιείας, παροχή οδηγιών σε αλιείς και αλιευτικούς συνεταιρισμούς, χορήγηση αδειών αλιείας,
 • επιθεώρηση και έλεγχος στους χώρους των πάσης φύσεως επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων και εργασιών για την εξασφάλιση της εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας σε ό,τι αφορά τους όρους αμοιβής, εργασίας, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, συγκέντρωση πληροφοριών και στοιχείων σχετικά με τις συνθήκες αγοράς εργασίας και την απασχόληση και τη λήψη μέτρων για την εξισορρόπηση της αγοράς εργασίας, καθορισμός των χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού τους,
 • εξασφάλιση της δημόσιας υγιεινής, προστασία και προαγωγή της υγείας, προστασία του περιβάλλοντος, χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών και εργαστηρίων και ο έλεγχος της λειτουργίας τους, χορήγηση άδειας επαγγελμάτων του τομέα υγείας, υγειονομικός έλεγχος καταστημάτων, εργαστηρίων και επιχειρήσεων τροφίμων και γενικά καταστημάτων και χώρων από τη λειτουργία των οποίων επηρεάζεται η δημόσια υγεία, προστασία και αγωγή οικογένειας και παιδιού, προστασία ηλικιωμένων, προστασία ατόμων με ειδικές ανάγκες και οικονομικώς αδυνάτων, κοινωνική κατοικία, χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικών μονάδων και επιχειρήσεων και ο έλεγχος της λειτουργίας τους και χορήγηση άδειας άσκησης επαγγελμάτων του τομέα κοινωνικής πρόνοιας,
 •  ίδρυση κέντρων παροχής πολιτιστικών υπηρεσιών, διατήρηση και προβολή πολιτιστικής κληρονομιάς του νομού, χορήγηση άδειας λειτουργίας ερασιτεχνικών σχολών και έλεγχος της λειτουργίας τους, ανάπτυξη του αθλητισμού, κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων, χορήγηση άδειας ίδρυσης ιδιωτικών σχολών γυμναστικής και ο έλεγχος της λειτουργίας τους, εκτίμηση των αναγκών σε διδακτήρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ίδρυσης ιδιωτικών σχολείων και φροντιστηρίων και έλεγχος της λειτουργίας, λαϊκή επιμόρφωση,
 • διασφάλιση της κοινωνικής τάξης (αστυνομία. πυροπροστασία, αγροτική ασφάλεια),
 • χωροταξία, πολεοδομία‚ προστασία περιβάλλοντος, έκδοση οικοδομικών αδειών, έλεγχος αυθαιρέτων κατασκευών,
 • χορήγηση αδειών εγκατάστασης, μεταφορές, επέκτασης, διαρρύθμισης και λειτουργίας βιομηχανιών και βιοτεχνιών και έλεγχος της λειτουργίας τους, χορήγηση επαγγελματικών αδειών ειδικοτήτων σχετικών με τους τομείς βιομηχανίας και βιοτεχνίας, αξιοποίηση και εκμετάλλευση ορυκτού πλούτου (μεταλλεία, λατομεία, αλυκές), καθορισμός και αποχαρακτηρισμός λατομικών περιοχών, παροχή άδειας σύστασης και έγκριση καταστατικών ανωνύμων εταιρειών και έλεγχος της λειτουργίας τους, έλεγχος των τιμών, της επάρκειας των αγαθών και η παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς, σύσταση λαϊκών αγορών, έκδοση αδειών για την ίδρυση ορισμένων καταστημάτων και έλεγχος της λειτουργίας τους, ενημέρωση και προστασία καταναλωτών, χορήγηση άδειας οργάνωσης εκθέσεων τοπικού χαρακτήρα, έκδοση αδειών άσκησης εμπορικών επαγγελμάτων, η παρακολούθηση εφαρμογής των διατάξεων που αναφέρονται στο μετρικό σύστημα, η παρακολούθηση των παραγωγικών και εξαγωγικών δυνατοτήτων της Αχαΐας, η διενέργεια διαγωνισμών για την ανάδειξη χορηγητών τροφίμων, πετρελαιοειδών και παροχής υπηρεσιών,
 • σχεδιασμός και ανάθεση της εκτέλεσης της υπεραστικής επιβατικής συγκοινωνίας, χορήγηση αδειών κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων και λεωφορείων δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης και έλεγχος της τήρησης των όρων χορήγησής τους, χορήγηση αδειών φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης και έλεγχος της τήρησης των όρων χορήγησής τους, χορήγηση αδειών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων (πρατηρίων, σταθμών και συνεργείων αυτοκινήτων), χορήγηση αδειών οδηγών, εκπαιδευτών και σχολών οδηγών, ρύθμιση θεμάτων επικοινωνιών και χορήγηση σχετικών αδειών,
 • συμμετοχή στη χάραξη της πολιτικής για την ανάπτυξη του τουρισμού, κατάρτιση προγραμμάτων τουριστικής προβολής του Νομού στο εσωτερικό και εξωτερικό και εφαρμογή τους,
 • φροντίδα για την πραγματοποίηση της νομικής και ουσιαστικής ισότητας των δύο φύλων, φροντίδα για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των νέων και μελέτη και αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων τους.