Αρμοδιότητες Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2008 16:28

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο αποτελεί όργανο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Τα μέλη του Ν.Σ. εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία ενώ η θητεία τους είναι τετραετής.

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο ασκεί όλες τις αρμοδιότητες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, εκτός από αυτές που ανήκουν στο νομάρχη και στις νομαρχιακές επιτροπές. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο είναι αρμόδιο ιδίως για:

  • τον κανονισμό των εργασιών του, τον κανονισμό των εργασιών και την εκλογή των μελών των νομαρχιακών επιτροπών, τον οργανισμό των υπηρεσιών της Ν.Α. και την πλήρωση των οργανικών θέσεων προσωπικού της Ν.Α., τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων.
  • την εφαρμογή της διαδικασίας του δημοκρατικού προγραμματισμού, το πρόγραμμα των εκτελεστέων έργων και προμηθειών, τη μελέτη, κατασκευή και συντήρηση τεχνικών έργων, τον προϋπολογισμό και απολογισμό της Ν.Α. και των νομικών προσώπων της Ν.Α., την επιβολή φόρων, τελών και εισφορών.
  • την ίδρυση νομικών προσώπων και επιχειρήσεων ή τη συμμετοχή σε επιχειρήσεις, την ανάθεση άσκησης δραστηριοτήτων στο κράτος ή σε νομικά πρόσωπα, την ίδρυση κέντρων παροχής πολιτιστικών και κοινωνικών υπηρεσιών
  • την προστασία και αξιοποίηση περιοχών.