Αρχική Σελίδα ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αποφάσεις Ν.Σ. «Έγκριση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: Γραμμή μεταφοράς (Γ.Μ.) 400ΚV Σύστημα ( Αθήνα – Αχελώος ) – Σ/Ζ Αντιρρίου – ΚΥΤ Πατρών και ΚΥΤ 400/150KV Πατρών.»

Αποφάσεις Ν.Σ.

File: «Έγκριση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: Γραμμή μεταφοράς (Γ.Μ.) 400ΚV Σύστημα ( Αθήνα – Αχελώος ) – Σ/Ζ Αντιρρίου – ΚΥΤ Πατρών και ΚΥΤ 400/150KV Πατρών.»

doc.png
Μέγεθος Αρχείου:
120 KB
Version
1.0

Αρ.αποφ.82/2010

Ακολούθως ο πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση   το 3ο   θέμα της Η.Δ.  με Τίτλο: «Έγκριση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: Γραμμή μεταφοράς (Γ.Μ.) 400ΚV Σύστημα ( Αθήνα – Αχελώος ) – Σ/Ζ Αντιρρίου – ΚΥΤ Πατρών και ΚΥΤ 400/150KV Πατρών.»

 

Στη συνέχεια το Σώμα αφού άκουσε τον   Πρόεδρο αυτού και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του θέματος και έχοντας υπόψη:

 

  1. 1.      Το αρίθμ. 145740/27-10-09 έγγραφο του Υ.ΠΕ.ΚΑ/Ε.Υ.ΠΕ.
  2. 2.      Το από 02-12-09 πρακτικό της ΝΕΠ
  3. 3.      Το αριθμ. 1276/27-08-10 έγγραφο του Αντινομάρχη Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας & Ποιότητας Ζωής

 

.                         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

                 (με ψήφους υπέρ 24, κατά 0, λευκό 1, αποχή 1)

Απορρίπτει την Μ.Π.Ε. του έργου: Γραμμή μεταφοράς (Γ.Μ.) 400ΚV Σύστημα ( Αθήνα – Αχελώος ) – Σ/Ζ Αντιρρίου – ΚΥΤ Πατρών και ΚΥΤ 400/150KV Πατρών.

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

  Γ. ΚΟΤΤΑΣ                                                           Γ. ΦΕΣΣΙΑΝ