Αρχική Σελίδα ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αποφάσεις Ν.Σ. «α)Έγκριση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) τoυ έργου: Αναβάθμιση υφισταμένης Γ.Μ. 150 KV Υ/Σ Κορίνθου- Υ/Σ Πάτρας Ι και β) Νέα Γ.Μ. 150 KV Πάτρα IV – Σύστημα ( Γ.Μ. 150 KV Υ/Σ Κορίνθου- Υ/Σ Πάτρας Ι)».

Αποφάσεις Ν.Σ.

File: «α)Έγκριση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) τoυ έργου: Αναβάθμιση υφισταμένης Γ.Μ. 150 KV Υ/Σ Κορίνθου- Υ/Σ Πάτρας Ι και β) Νέα Γ.Μ. 150 KV Πάτρα IV – Σύστημα ( Γ.Μ. 150 KV Υ/Σ Κορίνθου- Υ/Σ Πάτρας Ι)».

doc.png
Μέγεθος Αρχείου:
121 KB
Version
1.0

Αρ.αποφ.84/2010

Ακολούθως ο πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση   το 5ο   θέμα της Η.Δ.  με Τίτλο: «α)Έγκριση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) τoυ έργου: Αναβάθμιση υφισταμένης Γ.Μ. 150 KV Υ/Σ Κορίνθου- Υ/Σ Πάτρας Ι και β) Νέα Γ.Μ. 150 KV Πάτρα IV – Σύστημα ( Γ.Μ. 150 KV Υ/Σ Κορίνθου- Υ/Σ Πάτρας Ι).»

 

Στη συνέχεια το Σώμα αφού άκουσε τον   Πρόεδρο αυτού και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του θέματος και έχοντας υπόψη:

  1. 1.      Το αρίθμ. 121605/05-02-10 έγγραφο του Υ.ΠΕ.ΚΑ/Ε.Υ.ΠΕ.
  2. 2.      Το αριθμ. 127190/23-06-10 έγγραφο του Υ.ΠΕ.ΚΑ/ Ε.Υ.ΠΕ.
  3. 3.      Το αριθμ. 8302/16-03-10 έγγραφο του Δήμου Πατρέων
  4. 4.      Το αριθμ. 3283/18-03-10 έγγραφο του Δήμου Ρίου
  5. 5.      Τα από 30-06-10και 02-07-10  πρακτικό της ΝΕΠ
  6. 6.      Το από 05-05-10 πρακτικό της ΝΕΠ
  7. 7.      Το αριθμ. 21360/11-05-10 έγγραφο της ΔΕΗ
  8. 8.      Το αριθμ. 21974/24-06-10 έγγραφο της ΔΕΗ
  9. 9.       Το αριθμ. 1276/27-08-10 έγγραφο του Αντινομάρχη Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας & Ποιότητας Ζωής .

.                         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

                         (με ψήφους υπέρ 24, κατά 0, λευκό 1, αποχή 1)

Απορρίπτει την Μ.Π.Ε. τoυ έργου: Αναβάθμιση υφισταμένης Γ.Μ. 150 KV Υ/Σ Κορίνθου- Υ/Σ Πάτρας Ι και β) Νέα Γ.Μ. 150 KV Πάτρα IV – Σύστημα ( Γ.Μ. 150 KV Υ/Σ Κορίνθου- Υ/Σ Πάτρας Ι) για του παρακάτω λόγους:

Σύμφωνα με προηγούμενη απόφαση του Ν.Σ. στις πυκνοκατοικημένες περιοχές πρέπει να γίνει υπογειοποίηση και αυτό δεν τηρείται με την παρούσα μελέτη και συγκεκριμένα

    1. Δεν προβλέπεται υπογειοποίηση της Γ.Μ. στην Παρασελέμνια περιοχή μέχρι τη θέση «Τσίπιρα» στο Κάτω Καστρίτσι

    2.  Δεν προβλέπεται η μεταφορά του τερματικού χώρου των 400 KV και 150 KV από το χώρο του Πανεπιστημίου Πατρών σε περιοχή όπου προβλέπεται απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών (σημεία Κ3, Κ10) 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

  Γ. ΚΟΤΤΑΣ                                                           Γ. ΦΕΣΣΙΑΝ